Category: Uncategorized

Anunț angajare – Casier

Anunț angajare – Casier

R.P.L. OCOLUL SILVIC VALEA HATEGULUI R.A. organizeaza concurs/examen pentru ocuparea funcției contractuale de executie de:
CASIER – contract de munca pe o perioada determinate(6 luni) cu posibilitatea prelungirii contractului de munca pe perioada nedeterminata

Informatii privind desfasurarea concursului :
-Tip concurs – RECRUTARE
-Data sustinere proba scrisa si interviu: 29.03.2021 ora 10
-Perioada de depunere a dosarelor de inscriere
12.03.2021 – 26.03.2021 pana la ora 10
-Locul desfasurarii concursului : sediul Ocolului Silvic Valea Hategului,comuna Densus,nr.35,jud.Hunedoara

Scopul princial al postului:

 • efectuare operațiuni de încasări si plăți prin casieria R.P.L. OCOLUL SILVIC VALEA HATEGULUI R.A.
 • efectuare operațiuni de încasări și plăți prin conturile de disponibil aflate la Trezoreria Hateg si Banca Transilvania

Responsabilități:

 • Efectuează operațiuni de încasări și plăți prin casieria R.P.L. OCOLUL SILVIC VALEA HATEGULUI R.A. (taxe marcare,prestari servicii persoane fizice și juridice, garanții de participare licitații)
 • Efectuează operațiunile de încasări și plăți prin conturile de disponibil aflate la Trezoreria Hateg si Banca Transilvania
 • Întocmește registrul de casă conform legislației în vigoare
 • Efectuează închiderea zilnică a încasărilor/plăților automate/manuale
 • Urmărește situația avansurilor acordate în numerar prin casierie

Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal :

 • integritate si confidentialitate ;
 • exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate ;
 • aptitudini de comunicare ;
 • atenție distributivă;
 • îndemânare ;
 • discreție și respect față de caracterul confidențial al informațiilor și datelor cu care vine în contact.

Conditii specifice de participare la concurs/examen :

 • studii economice superioare finalizate sau in curs de finalizare in anul 2021
 • vechimea în muncă constituie un avantaj
 • cunostinte operare calculator – nivel mediu

Cum sa aplici:

Dosarul de inscriere la concurs/examen se depune la sediul R.P.L. OCOLUL SILVIC VALEA HATEGULUI R.A. in perioada 12.03.2021 – 26.03.2021 pana la ora 10 si va conţine în mod obligatoriu:

 • cerere de înscriere ;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
  specializări şi perfecţionări;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;

Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs: la sediul Ocolului Silvic Valea Hategului. Date de contact :tel 0254775045,
e-mail : os.valeahategului@gmail.com

Bibliografie:

 • Legea nr.82/1991 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor
 • Regulamentul operațiunilor de casă aprobat prin Decretul nr.209/1976
 • Ordinul MFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
 • Regulamentul general privind protectia datelor 679/2016;